STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę CREDO Polonijne Stowarzyszenie w Irlandii pod patronatem św. Josemaria Escirva de Balaguer

§ 2 Stowarzyszenie działa na terenie Irlandii, a jego siedzibą jest Dom Polski, Mount Rivers, Kells Road w Navan.

§ 3 Stowarzyszenie jest instytucją kulturalną, społeczną i sportową, o charakterze filantropijnym zwanej dalej Non Profit i podlega rejestracji w urzędach na terenie Irlandii

Rozdział 2 Cele i sposoby ich realizacji

§ 4 Celem Stowarzyszenia jest:

1)      Promowanie i szerzenie polskiej kultury, podtrzymywanie i przybliżanie narodowej tożsamości Polaków.

2)      Założenie Domu Kultury w celu integracji polskiej społeczności,

3)      Koordynowanie, współpraca i wspieranie grup nieformalnych działających pod naszym patronatem, typu: stowarzyszenia młodzieży, zespoły muzyczne, Polski Klub Myśli Patriotycznej, Rada Polaków itp.

4)      Integracja ze środowiskiem i społeczeństwem irlandzkim oraz innymi grupami narodowościowymi.

5)      Utrzymywanie łączności z Polską.

6)      Szczególną troską pracy stowarzyszenia są: polska młodzież i dzieci.

7)      Prowadzenie i organizacja klubów sportowych, federacji środowisk polonijnych i międzynarodowych.

8)      Organizacja wyjazdów, obozów, półkolonii dla dzieci i młodzieży.

9)      Prowadzenie stron internetowych informujących o działaniach statutowych i wszystkich wydarzeniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

10)   Wizualizacja i marketing Stowarzyszenia z wykorzystaniem multimediów, folderów i banerów reklamowych

11)   Promocja Stowarzyszenia i jego działań w prasie, radio, telewizji, Internecie.

§ 5 Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez:

1)      organizowanie imprez masowych w odniesieniu do polskiej kultury i tradycji typu: koncerty, festiwale, festyny itp.

2)      organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, debat, wykładów, pokazów, prezentacji, wystaw artystycznych itp.

3)      prowadzenie i organizowanie zawodów sportowych w różnych dyscyplinach

4)      organizowanie spotkań, szkoleń na temat przeciw działania przemocy, agresji, narkotyków i innych nadużyć wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia

§ 6 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) zwyczajnych, 2) wspierających, 3) honorowych.

§ 7 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 8 1) Członkowie zwyczajni wraz z założycielami, tworzą jednocześnie Zarząd stowarzyszenia. 2) Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu statusu stowarzyszenia. 3) Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia władz Republiki Irlandii o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 9 1) Członkowie zwyczajni mają prawo: a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym, b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia  oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia, e) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji  statutowych zadań, f) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia, g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia. 2) Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 10 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia, 2) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 3) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 11 1) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego, b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie, c) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 2) Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia. 3) Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§ 12 Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

§ 13 1) Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy. 2) Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 3) Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 14 1) Godność członka honorowego – kapelan stowarzyszenia. 2) Kapelan Stowarzyszenia ma prawo głosu, nie będąc członkiem zarządu.  Spełnia obowiązek opieki duchowej nad stowarzyszeniem, funkcję doradczą i głosującą. 3) Kapelan Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego. 4) Zarząd stowarzyszenia występuj z prośbą do Księdza Biskupa Diecezji Meath o kapelana stowarzyszenia, którym jest pełniący obowiązki kapelan Polaków lub inny irlandzki kapłan wskazany przez Księdza Biskupa.

Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne

§ 15 1) Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków; b) Zarząd; c) Komisja Rewizyjna 2) Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 3) Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym. 4) Wyboru Członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

§ 16 1) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków. b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach, d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej większości członków Stowarzyszenia. 2) W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.  3) Wybór nowego Zarządu musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 17 1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2) Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia, b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, c) wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, d) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, e) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia, f) dokonywanie zmian w Statucie, g) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, h) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.

§ 18 1) Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd stowarzyszenia na pierwszą kadencję.  2) Zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest cztery razy w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom bieżącym funkcjonowania stowarzyszenia.  3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 4) Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.  5) Organ zwołujący Zwyczajne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie drogą mailową o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później aniżeli 14 dni przed tym terminem.  6) Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 19 1) Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 2) Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 201) Zarząd składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza/Skarbnik (3 osoby). 2) Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

§ 21Do kompetencji Zarządu należy: a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków, e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, f) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.

§ 22 1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. 2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza.

Komisja Rewizyjna

§ 23 1) Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 3) Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. 4) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia. 2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień. 3) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu. 4) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem. 5) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu. 6.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Rozdział 5 Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25 Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 1) wpływów z darowizn, spadków i zapisów; 2) wpływów z dotacji; 3) wpływów z działalności statutowej; 4) ofiarności publicznej; 5) dochodów z majątku Stowarzyszenia; 6) innych źródeł.

§ 26 Stowarzyszenie będzie poszukiwać i pozyskiwać środki:

– od władz rządowych i lokalnych Republiki Irlandii, Rządu Polskiego, Unii Europejskiej

– od organizacji porządkowych, Fundacji i innych stowarzyszeń

§ 27 Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes z jednym z członków Zarządu, działający łącznie.

§ 28 Sposób prowadzenia księgowości powinien być sprawdzany przynajmniej cztery razy w roku przez Komisję Rewizyjną, która zostanie utworzona z trzech osób wyłonionych z członków wspierających na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 6 Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29 W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.

Rozdział 7 Postanowienie końcowe

§ 30 Wszelkie sprawy i zagadnienia nieuwzględnione w niniejszym statucie pozostają do rozstrzygnięcia przez stosowne organy rządowe i jurysdykcje prawną Republiki Irlandii.

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 02 sierpnia 2017.

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

1.Tomasz Idzikowski                                                2.Karol Mikołajczyk

3.Roman Krula

Zapraszamy na FB https://www.facebook.com/Credo-Polonijne-Stowarzyszenie-w-Irlandii-304889176663620/