Sakrament Chrztu Św.

Sakrament chrztu jest barmą do Kościoła. Darem od Boga, który oczyszcza, uświęca i uzdalnia. Poprzez wodę zostajemy obmyci z grzechu, by być pochowanym w śmierci Chrystusa, z której powstajemy przez Zmartwychwstanie naszego Pana. Satjemy się nowym stworzeniem.

ZASADY PRZYGOTOWANIA CHRZTU ŚWIĘTEGO W DIECEZJI MEATH:

– telefon do kapelana Polaków
– zgłoszenie dziecka do biura parafialnego (zastrzegając, że chrzest będzie z księdzem polskim)
– telefon do księdza informując o zgłoszeniu, określenie z dnia i godziny chrztu
– chrzest może odbyć się w sobotę poza mszą świętą lub podczas polskiej mszy świętej według grafiku miesięcznego
– rodzice chrzestni winni być głębokiej wiary, bez przeszkód do podjęcia zaszczytu i obowiązku wynikających z bycia chrzestnym (osoby żyjące w związkach niesakarmentalnych niestety nie mogą zostać rodzicem chrzestnym).
– rodzice chrzestni z Polski powinni posiadać zaświadczenie od księdza proboscza swojej parafii o braku przeszkód do podjęcia obowiązków chrzestnego
– chrzty święte mogą być prowadzone w dwóch językach (w przypadku mieszanych małżeństw)

Obrzęd sakramentu chrztu świętego

Kapłan zwraca się do Rodziców dziecka:
– Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice dziecka podają imię lub imiona głośno:
– np. ………

Kapłan:
– O co prosicie Kościół święty dla Joanny Karoliny?

Rodzice dziecka:
– O chrzest. 

Kapłan:
– Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice dziecka:
– Jesteśmy świadomi. 

Kapłan:
– A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Rodzice chrzestni:
– Jesteśmy gotowi.

Kapłan:
– Joanno Karolino, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was w tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

Celebrans kreśli na czole każdego dziecka znak krzyża. Potem zaprasza rodziców i także chrzestnych, aby uczynili to samo

(Matka chrzestna przygotowuje białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną)

Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu i kładzie rękę na dziecku. Następnie Kapłan odmawia modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną.

Kapłan:
– Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i Chrzestni:
– Wyrzekamy się.

Kapłan:
– Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Rodzice i Chrzestni:
– Wyrzekamy się.

Kapłan:
– Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i Chrzestni:
– Wyrzekamy się.

Kapłan:
– Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i Chrzestni:
– Wierzymy.

Kapłan:
– Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa…

Rodzice i Chrzestni:
– Wierzymy.

Kapłan:
– Czy wierzycie w Ducha Świętego…

Rodzice i Chrzestni:
– Wierzymy.

Kapłan:
– Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu naszym.

Rodzice i Chrzestni oraz wszyscy w kościele:
– Amen.

Kapłan:
– Czy chcecie, aby Joanna Karolina otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i Chrzestni:
– Chcemy.

Kapłan:
– Joanno Karolino, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Kapłan, Rodzice i Chrzestni z Ludem:
– Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Kapłan odmawia modlitwę i namaszcza Krzyżmem św. dziecko na szczycie głowy.

Potem dziecko otrzymuje białą szatę,(inny kolor nie jest dozwolony). Jest wskazane, aby taką szatę przyniosły same rodziny(u nas czyni to najczęściej matka chrzestna). Przed nałożeniem szaty, kapłan mówi:

Kapłan:
– Joanno Karolino stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy:
– Amen.

Przed wręczeniem zapalonej świecy, kapłan mówi:

Kapłan:
– Przyjmijcie światło Chrystusa.

Następnie ojciec chrzestny zapala świecę od paschału(lub kapłan zapala świecę i przekazuje ojcu chrzestnemu). Potem mówi kapłan.

Kapłan:
– Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieckp, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.
I jeszcze dodaje aklamację:
– Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja.